تلفن های نوبت دهی :

نوبت دهی درمانگاه

نوبت دهی درمانگاه با شماره ۷۷۲۲۹۹۰۰ همه روزه از ساعت 7 صبح الي 7 بعد از ظهر می باشد.

تلفن های نوبت دهی تصويربرداری پزشکی

۷۷۲۴۹۰۳۰

۷۷۲۴۹۰۵۰