دكتر مجتبي مجديانفر

دكتر مجتبي مجديانفر

متخصص بيماري هاي داخلي

تخصص

متخصص بيماري هاي داخلي

اطللاعات تماس

info@alghadirhospital.ir

ساعت های حضور در بیمارستان

  • شنبه صبح
  • سه شنبه صبح
  • چهارشنبه صبح

در باره پزشک

بورد تخصصي بيماري هاي داخلي