دكتر مرتضي رمضاني

دكتر مرتضي رمضاني

متخصص روماتولوژي

تخصص

متخصص روماتولوژي

اطللاعات تماس

info@alghadirhospital.ir

ساعت های حضور در بیمارستان

  • سه شنبه صبح

در باره پزشک

متخصص روماتولوژي