مدیران میانی، سوپروایزرها و تیم پرستاری

مسئول فني داروخانه:

خانم دكتر منشادي

گروه سوپروایزر باليني، اورژانس،آموزش،كنترل عفونت و ايمني بيمار :

سوپروايزرهاي باليني:

خانم قاجاريه

خانم حسيني

خانم كيخوا

خانم عليزاده

خانم مرتضي

سوپروايزرهاي اورژانس:

آقاي كمال وند

خانم عاقل پور

سوپروايزر كنترل عفونت:

خانم صبوري

مسئول ايمني:

دكتر ولي زاده

سوپروايزر آموزش:

خانم حسيني

هماهنگ كننده ايمني:

خانم صبوري

تیم سرپرستاری:

ICU 1: خانم يزدان پناه

ICU 2:خانم گشاسي

جراحی مردان: خانم پورقربان

داخلي: خانم جوادي

CCU 2: خانم عظیمی

نوزادان: خانم اروانه

NICU: خانم طالبيان

ICU - OH: خانم علیزاده

بلوک زایمان: خانم جعفری هرندی

زایمان : خانم شیخ

CSSD: خانم انيسي

اتاق عمل: خانم طباخ

مسئولين اداري پشتيباني:

مسئول دبیرخانه: خانم كشاورز

مسئول حسابداري:خانم عبدالملكي

مسئول پذیرش و ترخیص: آقای بهادری

مسئول حراست: آقای كريمي

مسئول حقوق گيرندگان خدمت: خانم كمره ئي

سوپروايزر تصویربرداری: خانم هاشمي

كارشناس IT: خانم كياني

مسئول بهداشت محیط: خانم جلادتی

مسئول تاسیسات : آقای یعقوبي

مسئول برق: آقاي كلانتري

مسئول تغذیه: خانم باقری

مسئول تجهیزات پزشکی: خانم رحيمي

مسئول انبار: آقای احمدي

مسئول تدارکات: آقای باشتني