مدیران میانی، سوپروایزرها و تیم پرستاری

گروه مديريت داروخانه:

مسئول فني داروخانه: خانم دكتر منشادي

گروه سوپروایزر باليني، اورژانس،آموزش،كنترل عفونت و ايمني بيمار :

سوپروايزرهاي باليني:

خانم رشیدی

خانم قاجاریه

خانم حسینی

سوپروایزرهای اورژانسی:

خانم چوپانی

خانم فتحي

آقاي جعفري

آقاي شكوري

سوپروایزر آموزشی:

خانم هاشمي

سوپروایزر کنترل عفونت و ایمنی بیمار:

خانم مرتضی

تیم سرپرستاری:

اورژانس: خانم چوپاني

ICU 1: خانم يزدان پناه

ICU 2: خانم گشاسی

ICU 3: خانم صابري

جراحی مردان: خانم ميرزاده

جراحی زنان: خانم جوادي

CCU 1: خانم نظري

CCU 2: خانم عظیمی

نوزادان: خانم طالبيان

مراقب های ویژه نوزادان NICU: خانم اروانه

ICU - OH: خانم علیزاده

Post CCU: خانم پارسايي

بلوک زایمان: خانم جعفری هرندی

زایمان : خانم شیخ

CSSD: خانم انيسي

آنژیوگرافی قلب: آقای معلميان

اتاق عمل: خانم طباخ

تیم مسئولین پشتیبانی:

دبیرخانه: خانم داب

پذیرش و ترخیص: آقای بهادری

حراست: آقای شاد الله

درمانگاه: خانم نوري - آقای عقلایی - آقای یونسی

روابط عمومی: خانم كمره ئي

تصویربرداری: آقای رضائي

آمار و مدارک پزشکی: خانم معینی

IT: خانم محرابي-خانم كياني

بهداشت حرفه ای: آقاي گلشني

بهداشت محیط: خانم جلادتی

خدمات: آقای بهرام زاده

تاسیسات : آقای یعقوبي

برق: آقاي كلانتري

مرکز تلفن: خانم شريفي

تغذیه: خانم باقری

تجهیزات پزشکی: آقای عربیه

انبار: آقای احمدي

تدارکات: آقای باشتني