ساعات ملاقات

بخش ها: همه روزه ساعات 14:30 الی 16

بخش ها: روزهای تعطیل از ساعت 9:30 الی 10:30 و از ساعات 14:30 الی 16

ICU: روزهای زوج از ساعت 15 الی 16

ICU: روزهای تعطیل از ساعت 9:30 الی 10:30 و از ساعت 15 الی 16

CCU: همه روزه از ساعات 15 الی 16

CCU: روزهای تعطیل از ساعت 9:30 الی 10:30 و از ساعات 15 الی 16