ساعات ملاقات

 .با توجه به شيوع بيماري كرونا ملاقات در بخش هاي بستري ممنوع مي باشد