تعرفه های درمانی

تعرفه تخت روز در سال 1398

مابه التفاوت+%10 مابه التفاوت دولتي خيريه شرح رديف
5/660/600 5/478/000 1/826/000 7/304/000 يك تخته 1
3/840/600 3/658/000 1/826/000 5/484/000 دوتخته 2
2/007/600 1/825/000 1/826/000 3/651/000 سه تخته 3
2/543/600 2/120/000 4/236/000 6/356/000 CCU 4
5/086/300 4/239/000 8/473/000 12/712/000 ICU-NICU 5
3/341/600 3/159/000 1/826/000 4/985/000 POST-CCU 6
1/010/400 919/000 914/000 1/833/000 نوزاد سالم 7
1/403/900 1/276/000 1/279/000 2/555/000 انكوباتور 8

تعرفه ويزيت و مشاوره در سال 1398

پرداختي بيمار مابه التفاوت دولتي خيريه-ارتش (15%) k ضريب شرح رديف
359260 306900 523600 830500 5/5 ويزيت روز اول بستري 1
293940 251100 428400 679500 4/5 ويزيت روز دوم به بعد 2
195960 167400 285600 453000 3 ويزيت روز ترخيص 3
359260 306900 523600 830500 5/5 مشاوره بستري 4
293940 251100 428400 679500 4/5 ويزيت مشاوره 5
457240 390600 666400 1057000 7 ويزيت اوليه نوزاد 6