تعرفه های درمانی

تعرفه تخت روز سال 1399 (تمامي قيمت ها به ريال است)

مابه التفاوت+%10 مابه التفاوت تعرفه دولتي خيريه نوع ويزيت رديف
6908300 6702000 2063000 8765000 يك تخته 1
4724300 4518000 2063000 6581000 دوتخته 2
2524300 2318000 2063000 4381000 سه تخته يا عمومي 3
3318700 2840000 4787000 7627000 CCU 4
6637400 5680000 9574000 15254000 ICU-NICU 5
2603400 2228000 3754000 5982000 POST-CCU 6
1270300 1167000 1033000 2200000 نوزاد سالم 7
1765500 1621000 1445000 3066000 انكوباتور 8
988000 988000 988000 988000 همراه 9

تعرفه ويزيت و بستري سال 1399 (تمامي قيمت ها به ريال است)

مابه التفاوت+%10 مابه التفاوت تعرفه دولتي خيريه نوع ويزيت  رديف
695970 634700 612700 1247400 ويزيت روز اول بستري 1
569430 519300 501300 1020600 ويزيت روز دوم به بعد 2
379620 346200 334200 680400 ويزيت روز ترخيص 3
695970 634700 612700 1247400 مشاوره 4
569430 519300 501300 1020600 ويزيت مشاوره 5
1004595 910950 936450 1847400 اكو 6
53207 40800 124070 164870 نوار قلب 7
885780 807800 779800 1587600 ويزيت اوليه نوزاد 8