برنامه هفتگی درمانگاه ها

اسامي پزشكان شاغل در بيمارستان و درمانگاه الغدير(خيريه)
ايام هفته شيفت ويزيت قلب اكو تست ورزش خون  اطفال گوارش داخلي مغزواعصاب جراح مغزواعصاب ريه اعصاب و روان  عفوني ارتوپدي ارولوژي گوش و حلق و بيني زنان و مامايي چشم پوست و مو جراح عمومي غدد تغذيه 
شنبه صبح بهلولي/ قواميان  قواميان بهلولي   مجديانفر فيضي زارع   شاه ويسي 

باقرزاده

كرمي

مشهوري  صادق زاده

قدسي

قاسمي

شيرخانلو   طالب رضا دهقانيان  
عصر قواميان قواميان قواميان   سعيدي فلاحي ميرزامحمد   نصري 

 وزيريان

عفوني

حاجي غياثي وزيرنيا نيك بخت

كرامتي

عباس زاده

    صاحبي بهرامي  
شب                       غياثي         صاحبي    
يكشنبه صبح  ارين فر/قدردان/قواميان قواميان قدردان   جمشيدي  فلاحي زارع   همداني    الهيان

آهنگري

اكبري

شيرخانلو   شهسواري نجات  
عصر هاشمي هاشمي  قدردان   متانت محموديان نوار عصب  بابلي   نصري  حميدي عفوني باقرزاده همتي كمالي

اكبري

ناظريان

    قاضي  
شب                     باقرزاده          آرامش    
دوشنبه صبح قواميان / قدردان  قدردان قدردان

شكوري

8-9

جمشيدي  فيضي نيكپوري بهاري براتي  حقيقي فرد كرمي كلاني

بهنام 

آقامفيد

جعفرنژاد  

صولتي/صاحبي/رخشان

دهقانيان  
عصر قواميان قواميان قواميان     بابايي صالحي بابلي   نصري    الهيان مشهوري كرامتي عباس زاده     موسويان برنجيان  
شب                       الهيان          صولتي/پورمند    
سه شنبه صبح

ارين فر/قواميان

      مجديانفر فلاحي ميرزامحمد   همداني   حقيقي فرد كرمي مشهوري  صادق زاده

افتخاربني هاشمي

امامي

عظمتي صادقيان طالب رضا   يزديان
عصر اقواميان قواميان قواميان  

سعيدي

آندوسكوپي

دادخواه قدري   نصري   

باقرزاده

لك

 

ميلانلو

جلوه

    صولتي/رخشان/صاحبي بهرامي  
شب                     باقرزاده          صولتي/پورمند    
چهارشنبه صبح قدردان/ قواميان قواميان     مجديانفر دادخواه نيكپوري     كرمي عزيزي محمدي ربيعي

اطهر

افتخاري

مرتضي   قاضي/جنيدي دهقانيان طالع
عصر قواميان قواميان قواميان     مجديانفر صالحي دانشي   جعفري  رجبي عفوني الهيان همتي

كلاني

قدسي

كرامتي

  اشرافي جنيدي  
شب                     همتي         جنيدي    
پنج شنبه صبح

قواميان

آرين فر

قدردان قدردان   بابايي دادخواه زارع   فرنيا براتي كرمي-لك وزيرنيا  

قاسمي

ميلانلو

هوشيارزاده قريشي صادقيان شهسواري  
عصر ميراسماعيلي قواميان/ ميراسماعيلي قواميان /ميراسماعيلي   متانت آل اسحاق         برزو نعيمي كمالي ابوالحسني

آقامفيد

شعباني

    طالب رضا    
شب                     نعيمي           رخشان    
   
 داخلي قلب هر روز صبح آقاي دكتر عطايي سه شنبه صبح روماتولوژي:دكتر رمضاني چهارشنبه صبح ساعت 9 كلينيك درد دكتر جليلي شنوايي سنجي نوزادان پنجشنبه ها ساعت 8 صبح 
جراح فك و صورت پنجشنبه ها صبح اقاي دكتر پدرام بخشايي دوشنبه ساعت 14 گفتاردرماني دكترمحمدزاده كلينيك زخم هرروز  صبح به جز دوشنبه ها و چهارشنبه ها كارشناس روانشناسي دوشنبه عصر-سه شنبه عصر- چهارشنبه عصر