دكتر محمدحسين دالائي

دكتر محمدحسين دالائي

متخصص اطفال

تخصص

متخصص اطفال

اطللاعات تماس

info@alghadirhospital.ir

ساعت های حضور در بیمارستان

  • یکشنبه صبح
  • سه شنبه صبح

در باره پزشک

متخصص اطفال