تعرفه های درمانی

تعرفه تخت روز سال 1400 (تمامي قيمت ها به ريال است)

مابه التفاوت+%10 مابه التفاوت تعرفه دولتي خيريه نوع ويزيت رديف
9037000 8775000 2620000 11395000 يك تخته 1
6197000 5935000 2620000 8555000 دوتخته 2
3337000 3075000 2620000 5695000 سه تخته 3
4443900 3836000 6079000 9915000 CCU 4
8886900 7671000 12159000 19830000 ICU-NICU 5
3485800 3009000 4768000 7777000 POST-CCU 6
1679200 1548000 1312000 2860000 نوزادان 7
3337000 3075000 2620000 5695000 انكوباتور 8
1284000 همراه 9

تعرفه ويزيت و بستري سال 1400 (تمامي قيمت ها به ريال است)

مابه التفاوت+%10 مابه التفاوت تعرفه دولتي خيريه نوع ويزيت  رديف
850795 776050 747450 1523500 ويزيت روز اول بستري 1
696105 634950 611550 1246500 ويزيت روز دوم به بعد 2
464070 423300 407700 831000 ويزيت روز ترخيص 3
850795 776050 747450 1523500 مشاوره 4
696105 634950 611550 1246500 ويزيت مشاوره 5
1082830 987700 951300 1939000 ويزيت نوزاد 6
1275545 1156050 1194950 2351000 اكو 7
165337 148730 166070 314800 نوار قلب 8