کلینیک اطفال

كلينيك اطفال و نوزادان بيمارستان خيريه الغدير هر روز در دو شيفت صبح و عصر آكاده خدمت به اطفال 15-1 سال و همچنين نوزادان مي باشد. كلينيك تخصصي اطفال با حضور همكاران متخصص اطفال با تجهيزات كامل جهت معاينه سرپايي اطفال و نوزادان مي باشد. 

شنوايي سنجي نوزادان پنجشنبه ها ساعت 8 صبح