اعتبار بخشی

واحد اعتبار بخشي شامل يك مسئول ، كارشناس بهبود كيفيت ، سوپروايزر آموزش، كارشناس هماهنگ كننده ايمني، سوپروايزر كنترل عفونت، منشي مي باشد.

برنامه استراتژیک و برنامه عملیاتی