بيمه هاي طرف قرارداد

نوع قرارداد (بستري)

 • بیمه آتیه سازان حافظ
 • ايران
 • آسيا
 • البرز
 • پارسيان
 • بانك كشاورزي
 • بانك تجارت
 • بانك رفاه كارگران
 • بانك ملت
 • معلم
 • تجارت
 • ما (ملت ايران)
 • سرمد
 • دانا
 • شهرداري(شهر سالم)
 • بيمه آرمان
 • كمك رسان (sos)
 • كوثر
 • دانشگاه علم و صنعت
 • دانشگاه شهيد رجائي
 • دانشگاه آزاد اسلامي
 • رازي
 • سامان
 • صدا و سيما
 • صندوق رفاه كيش
 • كارآفرين
 • كانون سردفتران 

 نوع قرارداد (سرپايي)

 • تامين اجتماعي 
 • خدمات درماني
 • ارتش
 • ايران
 • شهرداري
 • كشاورزي
 • بانك تجارت
 • بانك صادرات
 • بانك ملت
 • صدا و سيما
 • دانشگاه علم و صنعت
 • دانشگاه شهيد رجائي
 • روزنامه ايران
 • شركت آبسال
 • خيريه صاحب الزمان
 • كانون سردفتران ايران
 •  صندوق رفاه كيش
 • تصادفات