تست ورزش

روش مهم و غير تهاجمي جهت بررسي بيماران شناخته شده يا مشكوك به بيماري عروق كرونر (CAD) است اين تست بر مبناي افزايش نياز عضله اسكلتي به اكسيژن در طي ورزش استوار است.

در مبتلايان بربيماري عروق كرونر جريان خون كرونر قادر به تامين نياز افزايش يافته ميوكارد به اكسيژن نيست در نتيجه ايسكيمي رخ مي دهد و درد سينه و تغييرات مشخصي در ECG ايجاد مي شود و اين تغييرات به همراه پاسخ هموديناميك به ورزش اطلاعات مفيدي در موردي آگاهي از وضعيت بيمار قلبي در اختيار قرار مي دهد.

ثبت مداوم الكترو كارديوگرام حين حركت به روي وسيله متحرك معمول ترين نوع استرس تست است باگذر از هر مرحله سرعت و شيب وسيله افزايش مي يابد تا هنگامي كافي در نظر گرفته مي شود كه تعداد ضربان قلب به 85%  حداكثر ضربان طبيعي قلب براي آن فرد برسد.

حداكثر تعداد ضربان قلب براي هر فرد به صورت (سن-220) محاسبه مي شود. البيته فاكتورهاي كمكي نيز جهت توقف تست ورزش در نظر گرفته مي شود. دقت تشخيص تست ورزش علاوه بر حساسيت و ويژگي تست در جهت بر احتمال وجود بيماري عروق كرونر قبل از ايام تست در يك فرد خاصي نيز بستگي دارد سن بيمار ، جنس مذكر و وجود درد سينه تيپيك در پيشگوئي وجود بيماري آلتري قبل از انجام تست مفيد مي باشد