بخش جراحی زنان

اين بخش مشتمل بر 20 تخت، با بهره‌گيري از تجهيزات پيشرفته درماني در حال خدمت‌ رساني به بيماران جراحي در کليه گروه‌هاي تخصصي مي‌باشد.