اکو ، نوارقلب

وسيله اي است كه توسط امواج اولتراسوند بتواند ايجاد تصوير نمايد تحت عنوان اكوگراف ناميده مي شود اگر اين وسيله

براي بررسي قلب به كار گرفته شود آن را اكوكارديوگراف مي نامند كه انجام اكو كارديوگرافي توسط متخصص قلب وباتحت نظر ايشان انجام مي شود.

اكوكارديوگراف خود از اجزاء مختلفي تشكيل شده است كه مهمترين آن عبارت است از يك ترابندوسر كه در تماس با نسج مود آزمايش، تصوير نسج (قلب) را در مانيتور قابل رويت كرده و در جهت بررسي سايز قلب و وضعيت دريچه و ساير علائمي كه دال بر بيماري قلبي باشد كمك شاياني مي كند.

عموميت يافتن اكوكارديوگرافي به جهت اين است كه خطري بيمار را تهديد نمي نمايد و احتياجي به عكس برداري با استفاده از اشعه ايكس نمي باشد زمان و هزينه زيادي را نسبت به ساير تكنيك هاي تهاجمي مثل كاتيرسم و آنژيوگرافي صرف نمي كند و احتياجي به آمادگي خاص جهت انجام آن نيست.

وضعيت بيمار در بررسي هاي اكوكارديوگرافي معمولا" به صورت خوابيده بر چپ يا راست و يا حتي در وضعيت نشسته مي باشد ولي وضعيت شايع در بررسي آن خوابيدن بيمار بر طرف چپ است و قرار دادن ترامندوسر در دومين و پنجمين فضاي بين دنده ايي و 4-3 سانتي متر خارج تر از كنار چپ استرنوم مي باشد.

به هر جهت اكو كارديوگرافي يكي از شاخص هاي مهم در بررسي قلب مي باشد.